• darkblurbg

Energievisie

Gepubliceerd op: 16-06-2021

Ontwikkelingen

Nederland gaat stapsgewijs van het aardgas af. In 2030 zal de uitstoot van broeikasgassen met 49% afgenomen moeten zijn ten opzichte van 1990 en in 2035 wil de gemeente Westerwolde energieneutraal zijn. In 2030 wil de gemeente de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 49% hebben verminderd. Dat betekent dat 20 % van de woningen van het aardgas af moet zijn in 2030 en in 2050 alle woningen. Voor Veelerveen zijn dat in 2030 vijftig tot zestig woningen. In onze gemeente zijn  grote zonneparken in aanleg. Enige tijd geleden was er sprake van de mogelijke komst van een windmolenpark achter Veelerveen. Duidelijk is dat er het één en ander gaat veranderen in de toekomst. Dat willen we niet over ons heen laten komen. Om zelf sturing te houden op wat er gebeurt en om als dorp voorbereid te zijn is de Werkgroep Duurzaamheid in actie gekomen. 

 

Ons doel

Als werkgroep Duurzaam Veelerveen zetten we ons in voor een duurzame toekomst in een leefbaar Veelerveen.  De werkgroep is ontstaan naar aanleiding van de Dorpsvisie waarin duurzaamheid als belangrijk actiepunt werd benoemd. Na acties voor zonnepanelen en isolatie willen we  een groter lange termijnplan maken dat kan rekenen op draagvlak van onze bewoners. Op dit moment onderzoeken we hoe Veelerveen in 2035 energieneutraal kan worden. We maken samen met de inwoners een plan om Veelerveen van het aardgas af te krijgen en anders te verwarmen. Daarbij werken we samen met de gemeente Westerwolde, de Groninger Energie Koepel en de provincie Groningen. 

Eind 2021 willen we een Warmteplan en een Energieplan hebben voor Veelerveen dat gedragen wordt door de inwoners, dat goedgekeurd is door de gemeenteraad en waarmee we als inwoners van ons dorp aan de slag willen en kunnen. Zo blijven we zelf in Veelerveen aan het stuur. 

We beseffen dat we daarmee voorop lopen; we denken dat dat de beste kansen biedt voor het dorp om extra middelen te krijgen om plannen ook uitvoerbaar te maken. We richten ons op oplossingen voor Veelerveen die sociaal, haalbaar en betaalbaar zijn en die passen bij het dorp.

 

De dorpsvisie

In de dorpsvisie 2017 hebben de bewoners van Veelerveen aangegeven wat zij belangrijk vinden voor Veelerveen. Dat is een richtsnoer voor al onze acties.

Belangrijke waarden voor Veelerveen zijn:

 • Rust,
 • Ruimte,
 • Het open landschap
 • Het dorpshuis als plek van ontmoeting.

 

Verder worden in de dorpsvisie genoemd:

 • Voldoende woningen van goede kwaliteit voor jongeren en ouderen.
 • Opwekken van energie door zonnepanelen en/of kleine windmolens. Terugdringen van energiegebruik door isolatie van woningen.
 • Bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

 

De vragen

De vragen die wij willen beantwoorden zijn dan ook de volgende:

 • Hoe kunnen wij energie besparen?
 • Hoe kunnen wij van het aardgas af?
 • Hoe kunnen wij de energie die wij verbruiken zelf opwekken?
 • Hoe houden wij dit betaalbaar voor iedereen?
 • Hoe wordt de leefbaarheid in het dorp en omgeving verbeterd?
 • Past wat we willen in de mooie woonomgeving van Veelerveen?

 

De uitkomst

We willen dat het plan voor Veelerveen zal bijdragen aan de leefbaarheid van Veelerveen en het welzijn van haar inwoners. We maken een scenario hoe we energie kunnen besparen, collectief en lokaal energie kunnen opwekken en hoe we de huizen aardgasloos kunnen verwarmen. Daarbij gaan we ervanuit dat ieder huis een eigen aanpak nodig heeft en dat huiseigenaren zelf bepalen wanneer en hoe ze instappen. Dit scenario zal zich over misschien wel tientallen jaren uitstrekken. Het zal dus ruimte moeten bieden om nieuwe technieken die we nu nog niet kennen toe te gaan passen. Voor energieopwekking of isolatiemaatregelen willen we de mogelijkheid bieden om zaken gezamenlijk in een coöperatie aan te pakken. De oprichting van zo’n organisatie  voor de uitvoering van het plan kan een vervolgstap zijn. 

 

We willen:

 • Dat het plan past binnen het beleid van de gemeente Westerwolde.
 • Samen met bewoners bepalen hoe het plan er uit komt te zien.
 • Oplossingen voor energieopwekking die passen binnen het open landschap van Westerwolde. Dat betekent zon op zoveel mogelijk daken die daarvoor geschikt zijn, kleine windmolens en biogas. Grote windmolens sluiten we uit; ze passen niet binnen het gemeentelijk beleid en tasten het landschap aan.
 • Lokale energieopwekking die geen extra overlast veroorzaakt zoals geluid, stank, licht-  en lucht-verontreiniging. 
 • Een oplossing die betaalbaar is zodat alle inwoners mee kunnen doen.
 • Een plan dat stapsgewijs uitgevoerd kan worden zodat mensen individueel keuzes hebben hoe en wanneer ze hun huis willen aanpakken.
 • Verbetering van de woningvoorraad in Veelerveen door isolatie en meer wooncomfort.
 • Ook huurwoningen meenemen in het plan.
 • Dat verduurzaming ook nieuwe werkgelegenheid oplevert voor het dorp.

 

Het vervolg

Onze eerste missie is om het onderzoek te doen, dit te bespreken met de bewoners en vervolgens de oplossingen die zijn gekozen met steun van de bewoners aan te bieden aan de gemeenteraad.

Vervolgens zullen we in de uitvoeringsfase komen waarbij een mogelijk nieuwe organisatie opgericht zal moeten worden. Het mag duidelijk zijn dat de betrokkenheid van de inwoners van Veelerveen daarbij hard nodig is.

 

Werkgroep Duurzaam Veelerveen, juni 2021.