• darkblurbg

De informatieavonden van 22 en 29 juni 2021: Een samenvatting

Gepubliceerd op: 03-08-2021

De informatieavonden voor bewoners, gehouden op 22 en 29 juni jl. in Ons Noabershoes zijn bezocht door ruim 30 belangstellende inwoners. Ze zijn geïnformeerd over de voortgang en de plannen van de werkgroep.
Samengevat komt die informatie op het volgende neer:

 1. De gemeente Westerwolde streeft ernaar om in 2030 20% minder broeikasgassen (CO2) in de gemeente te gebruiken. Dat betekent dat 20% van de woningen van de aardgas af moet van we moeten met z'n allen in de gemeente 20% minder aardgas gebruiken. In 2035 wil de gemeente energieneutraal zijn. Dat betekent dat wij alle energie die wij in de gemeente gebruiken ook zelf moeten opwekken.
 2. In het onderzoek dat de werkgroep heeft uitgevoerd, zijn 284 huishoudens betrokken (625 inwoners). Als we het gemiddelde energieverbruik van de huishoudens in ons dorp vergelijken met het gemiddelde verbruik van huishoudens in heel Nederland, verbruiken wij als dorp meer elektriciteit en meer gas.
 3. Er wordt uitleg gegeven over de rol die het RWLP (Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen) in dit project heeft. Er werd gewezen op het gratis beschikbare energie-bespaarpakket. In Veelerveen zijn in april warmtebeelden gemaakt van alle koopwoningen in Veelerveen. Op die warmtebeelden is te zien waar warmte bij de woning weglekt en waar isolatie wellicht wenselijk is. De website: https://jouwbespaarcoach.com geeft over de isolatie van de informatie. In augustus zal de warmtebeelden huis aan huis in een gesloten enveloppe bezorgd worden.
 4. In Veelerveen zijn zes woningen, die typerend zijn voor veel woningen in het dorp, door een isolatie-expert uitgebreid onderzocht. Van een van die woningen (geanonimiseerd) werd getoond wat er kan worden gedaan om die woning een beter energielabel te bezorgen. De bewoners van de onderzochte zes huizen hebben een keuze uit dertien pakketten, elk met een eigen prijs en bijbehorend energielabel.
 5. Na de vragenronde en pauze werd ingegaan op de mogelijkheden voor ons dorp om 25% minder energie te gebruiken. Verschillende manieren van isoleren, bijbehorende kosten en mogelijkheden voor subsidies en leningen worden getoond.
 6. Het streven van de werkgroep werd duidelijk toen de plannen werden toegelicht:

Stap 1: isoleren om te besparen op energie.

 1. Woningen die nu energielabel C, D van E hebben, zodanig isoleren dat label B van A kan worden.
 2. Woningen die nu energielabel F van G hebben, zodanig isoleren dat label C van D kan worden.

Stap 2: Meer eigen energie.

Stap 3: Andere vormen van verwarming, bijvoorbeeld groen gas dat lokaal opgewekt kan worden uit reststromen van de akkerbouw.

 1. De plannen van de werkgroep worden de komende tijd uitgewerkt in een uitvoeringsplan van eind september/begin oktober aan de inwoners van oktober. Zij bepaalt uiteindelijk wat wel en niet doorgaat van die plannen en kunnen uiteraard eigen ideeën inbrengen. De uiteindelijke versie van het plan is richtinggevend voor de invulling van de energietransitie in Veelerveen. De gemeente heeft de plannen van het dorp op zich genomen in de warmtetransitie visie die de gemeente eind 2021 moet hebben.
 2. Activiteiten de komende tijd:
 • In de week van 13 juli ontvangen de inwoners een uitnodiging met het verzoek om de 2e digitale enquête die de werkgroep houdt, in te vullen. Het is belangrijk om van zoveel mogelijk inwoners te horen wat hun wensen en ideeën zijn. Dus, laat je stem horen, nu het kan.
 • In de periode 18 – 30 augustus wordt huis aan huis warmtebeelden bezorgd (zie ook bij punt 3).
 • 31 augustus a.s. themabijeenkomst over Isoleren en financiering in Ons Noabershoes.

6 Inwoners hebben zich tijdens deze informatieavonden aangemeld als belangstellende voor de werkgroep en/of de klankbordgroep. 

Hieronder vindt u de volledige presentatie van de avond:

PowerPoint-presentatie (duurzaamveelerveen.nl)